Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na 2015 rok

 

STYCZEŃ
Ogólna: Aby ludzie należący do różnych tradycji religijnych i wszyscy ludzie dobrej woli współpracowali w promowaniu pokoju. 
Ewangelizacyjna: Aby w tym roku, poświęconym życiu konsekrowanemu, zakonnicy i zakonnice odnaleźli radość płynącą z naśladowania Chrystusa i gorliwie oddawali się posługiwaniu ubogim.

 

LUTY
Ogólna: Aby więźniowie, a szczególnie młodzi, mieli możliwość ułożenia sobie na nowo godnego życia.
Ewangelizacyjna: Aby małżonkowie, którzy się rozeszli, znaleźli zrozumienie i wsparcie we wspólnocie chrześcijańskiej.

 

MARZEC

Ogólna: Aby wszyscy ludzie prowadzący badania naukowe stawiali sobie za cel służenie inte­gralnemu dobru człowieka.
Ewangelizacyjna: Aby coraz bardziej uzna­wany był specyficzny wkład kobiety w życie Kościoła.

 

KWIECIEŃ
Ogólna:
Aby ludzie nauczyli się szanować świat stworzony i strzec go jako dar Boży.
Ewangelizacyjna: Aby prześladowani chrześcijanie odczuwali pocieszającą obecność zmartwychwstałego Pana i solidarność całego Kościoła.

 

MAJ
Ogólna: Abyśmy, odrzucając kulturę obojętności, mogli zajmować się cierpieniami bliźniego, a szczególnie chorych i ubogich.
Ewangelizacyjna: Aby wstawiennictwo Ma­ryi pomagało chrześcijanom żyjącym w zsekularyzo­wanych środowiskach z gotowością głosić Jezusa.

 

CZERWIEC
Ogólna: Aby migranci i uchodźcy spoty­kali się z dobrym przyjęciem i byli traktowani z szacunkiem w krajach, do których przybywają. 
Ewangelizacyjna: Aby osobiste spotkanie z Jezusem wzbudzało w wielu młodych ludziach pra­gnienie ofiarowania Mu własnej egzystencji w kapłaństwie lub w życiu konsekrowanym.

 

LIPIEC
Ogólna: Aby odpowiedzialność polityczna była przeżywana na wszystkich poziomach jako wzniosła forma miłosierdzia.
Ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie w Ameryce Łacińskiej w obliczu nierówności społecz­nych mogli dawać świadectwo miłości do ubogich i wnosić swój wkład, by społeczeństwo stawało się bardziej braterskie.

 

SIERPIEŃ
Ogólna: Aby wszyscy ludzie pracujący na polu wolontariatu wielkodusznie angażowali się w służbę potrzebującym.
Ewangelizacyjna: Abyśmy, wychodząc po­za siebie, potrafili stawać się bliscy tym, którzy są na peryferiach więzi międzyludzkich i społecznych.

 

WRZESIEŃ
Ogólna: Aby wzrastały możliwości kształcenia się i pracy dla wszystkich ludzi młodych. 
Ewangelizacyjna: Aby katecheci byli w swoim życiu konsekwentnymi świadkami wiary, którą głoszą.

 

PAŻDZIERNIK
Ogólna: Aby został wykorzeniony handel ludźmi, nowoczesna forma niewolnictwa. 
Ewangelizacyjna: Aby wspólnoty chrześci­jańskie na kontynencie azjatyckim w duchu misyjnym głosiły Ewangelię tym, którzy jeszcze na nią czekają.

 

LISTOPAD
Ogólna: Abyśmy potrafili otworzyć się na osobiste spotkanie i dialog ze wszystkimi, również z tymi, którzy mają inne niż my przekonania. 
Ewangelizacyjna: Aby Pasterze Kościoła, głęboko miłując swoje owce, mogli towarzyszyć im w drodze i podtrzymywać ich nadzieję. 

 

GRUDZIEŃ 
Ogólna: Abyśmy wszyscy mogli doświad­czać miłosierdzia Boga, który wciąż niestrudzenie nam przebacza.
Ewangelizacyjna: Aby rodziny, w szczegól­ny sposób te, które cierpią, znajdowały w narodzi­nach Jezusa znak niezawodnej nadziei.Papieskie intencje misyjne na 2015 rok

 

STYCZEŃ

Życie zakonne
Aby w roku poświęconym życiu konsekrowanemu zakonnicy i zakonnice na nowo odkryli radość z naśladowania Chrystusa i starali się służyć z zapałem ubogim.

 

LUTY

Małżonkowie w separacji
Aby małżonkowie, którzy pozostają w separacji, znaleźli akceptację i wsparcie we wspólnocie chrześcijańskiej.

 

MARZEC

Udział kobiet
Aby wyjątkowy wkład kobiet w życie Kościoła został zauważony i doceniony.

 

KWIECIEŃ

Chrześcijanie prześladowani
Aby prześladowani chrześcijanie mogli doświadczyć umacniającej obecności Zmartwychwstałego Pana i solidarności Kościoła.

 

MAJ

Otwartość na misje
Aby dzięki orędownictwu Maryi chrześcijanie żyjący w środowiskach zlaicyzowanych byli gotowi do głoszenia Jezusa.

 

CZERWIEC

Powołania
Aby osobiste spotkanie z Jezusem wzbudziło w wielu młodych pragnienie powołania do życia kapłańskiego lub zakonnego.

 

LIPIEC

Ubodzy w Ameryce Łacińskiej
Aby wobec nierówności społecznych chrześcijanie Ameryki Łacińskiej mogli świadczyć o miłości do ubogich i aby mieli udział w tworzeniu bardziej braterskiego społeczeństwa.

 

SIERPIEŃ

Współpraca z wykluczonymi
Abyśmy byli wsparciem dla tych, którzy znaleźli się na marginesie ludzkiego życia i społeczeństwa.

 

WRZESIEŃ

Katecheci
Aby katecheci dawali świadectwo życia zgodnego z wiarą, którą głoszą.

 

PAŻDZIERNIK

Misje w Azji
Aby wspólnoty chrześcijańskie w Azji głosiły Ewangelię w duchu misyjnym tym, którzy jej jeszcze oczekują.

 

LISTOPAD

Pasterze
Aby pasterze Kościoła, kochając głęboko powierzoną sobie owczarnię, towarzyszyli jej i podtrzymywali żywą jej nadzieję.

 

GRUDZIEŃ

Rodziny
Aby rodziny, zwłaszcza te, które cierpią, odnalazły w narodzinach Jezusa znak nadziei.